ครูปล่อยแสง Ep.7 | คิด เห็น เป็นภาพ Visual Thinkingเหล่าคุณครูเริ่ม Introduction to Visual หรือการเข้าใจความหมาย ขอบเขตของทักษะคิดเห็นเป็นภาพ และทำกิจกรรม Visual Vocabulary การใช้ภาพแทนความหมาย 4 รูปแบบ Visual Note: Taking Note, Telling Lab and Visual Capture ผ่านการให้ทดลองวาดภาพตามโจทย์ที่ได้รับ

source