Startup 101 : (2/5) Human-Centered Design (HCD)Human-Centered Design (HCD) เป็นกระบวนการออกแบบที่ยึดผู้ใช้งานของบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ โดยดูว่าผู้ใช้เป็นใคร มีปัญหาอะไร นำมุมมองที่ได้นั้นมาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการ Human-Centered Design (HCD) มีอยู่ 3 Keywords คือ สร้าง วัดผล เรียนรู้ซ้ำ แล้ววนลูปทั้งกระบวนการไปเรื่อย ๆ เมื่อเรา Research ผู้ใช้งานมามากพอ การออกแบบและการแก้ไขปัญหาก็จะทำได้ตรงจุดมากขึ้น

Facebook : Startup Thailand https://www.facebook.com/ThailandStartup

source